ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A http:/bombios.hu domain alatt egy ismertető honlap működik. Cégünk küldetésnyilatkozatát, céljait és hátterét megismerheti honlapunk RÓLUNK menüpontja alatt található oldalakon.

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő (Szolgáltató) ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A honlap használatával mint felhasználó, Ön elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

1. FOGALMAK

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) rendelkezik az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokról. A törvény értelmében:

1.1 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

1.2 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

1.3 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

1.4 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

1.5 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

1.6 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

1.7 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.8 nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.9 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

1.10 adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

1.11 adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

1.12 adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

1.13 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

1.14 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI

Cégnév: Gergely Kása BOMBIOS
Székhely: 07632 Cintorínska 87/60, Černochov, Szlovákia
Cégjegyzékszám: 830-15401 (Č. živ. reg.)
Cégazonosító-szám: 46174214 (IČO)
Adószám: 1084029551 (DIČ) (Nem ÁFA körös!)
Elektronikus levélcím: info@bombios.hu

3. AZ ADATKEZELÉS ÉS JOGALAPJA

3.1 Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló felhasználókra vonatkozó adatok rögzítése a honlapon elérhető, regisztrációhoz kötött szolgáltatások eléréséhez, a kapcsolattartáshoz és a tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.

3.2 A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
A hozzájárulás terjedelmét „A kezelt adatok köre” pont rendelkezései határozzák meg.
A felhasználók a hozzájárulást a honlap igénybevételével, a honlapon való regisztrációval adják meg.

3.3 A személyes adatok kiemelt és főtámogatók felé való továbbítására az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
A hozzájárulás terjedelmét az „Adattovábbítás” pont rendelkezései határozzák meg.
A adattovábbításhoz a felhasználók a hozzájárulást a honlap igénybevételével, a honlapon való a regisztrációval adják meg.

3.4 A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

4. A KEZELT ADATOK KÖRE

4.1 A Szolgáltató honlapján az ajánlatkérés igénybevételéhez a felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes és egyéb adatokat:

 • Név (családi és utónév)
 • Email cím
 • Mikor szeretné a játékot megrendezni?
 • Helyszín, ahol a játékot meg kell rendezni
 • Milyen eseményre szeretné megrendelni? Kérjük, írja le néhány mondatban!
 • Mekkora a füves (vagy benti) terület, van-e ott áram (220V), és milyen a megközelíthetősége?

4.2 A Szolgáltató honlapján a megrendelés igénybevételéhez a felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes és egyéb adatokat:

 • Megrendelő neve
 • Email cím (kötelező)
 • Az Ön által elfogadott ajánlat száma
 • Számlázási név
 • Számlázási cím
 • Adószám
 • Kapcsolattartó neve
 • Kapcsolattartó telefonszáma

4.3 A honlap használata során a Szolgáltató rögzíti a bejelentkezett felhasználók böngészőjének és operációs rendszerének típusát, monitorának felbontását. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az adatokat a Szolgáltató kizárólag statisztikai célra használja fel.

5. ADATTOVÁBBÍTÁS

5.1 A Szolgáltató az ajánlatkérés vagy megrendelés során megadott adatokat harmadik fél felé NEM továbbítja.

6. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

6.1 Az ajánlatkérés vagy megrendelés során kötelezően megadandó személyes adatok kezelésének célja:

a felhasználók számára a megrendelendő játékrendszer árának és rendeléssel összefüggő információknak a közlése, illetve a felhasználók számára a megrendelt játékrendszer kiszállítása és működtetése.

6.2 Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényekben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

7. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

7.1 Az ajánlatkérés vagy megrendelés során megadott adatok kezelése az ajánlatkéréssel vagy megrendeléssel kezdődik és – a jogszabályokban meghatározott kivételekkel – az adatok önkéntes, felhasználó által kért törléséig tart.

8. ADATFELDOLGOZÁS

8.1 A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben kerülhet sor.

8.2 Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató adatfeldolgozót vehet igénybe.

8.3 A szolgáltatás igénybevétele során jelenleg a következő szerverüzemeltető mint adatfeldolgozó működik közre: AB Plusz Számítástechnikai és Szolgáltató BT., 1119 Budapest, Csurgói út 28 I/9.

9. ADATBIZTONSÁG

9.1 Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

9.2 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat Magyarország területén, a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozónál telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.

10. ADATOK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE, TILTAKOZÁS AZ ADATKEZELÉS ELLEN

10.1 A felhasználó az adatainak módosítását az ugyfelszolgalat@apcsel29.hu email címre küldött levél útján kérheti a Szolgáltatótól.

10.2 A felhasználó bármikor jogosult adatai törlését, az adatkezelés és – továbbítás megtiltását kérni a ugyfelszolgalat@apcsel29.hu e-mail címre küldött levél útján.

11. A FELHASZNÁLÓ JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

11.1 A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról ugyfelszolgalat@apcsel29.hu e-mail címre küldött levél útján. A Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, email útján adja meg a kért tájékoztatást.

11.2 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1400, elnök: dr. Péterfalvi Attila) fordulhat.

12. GOOGLE INC. TEVÉKENYSÉGE

12.1 A Szolgáltató igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, amely segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását. A Google Analitycs cookie-kat használ, a honlap használatának elemzése céljából. A cookie által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google Inc. a gyűjtött információkat a honlap felhasználó által történő használatának értékelésére, a honlapon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a Szolgáltató részére történő összeállítására, valamint a honlapokon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google Inc. átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. nem társítja a felhasználó IP címét a Google Inc. birtokában lévő egyéb adatokkal.

A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.com/intl/hu/privacy/privacy-policy.htm, a Google Inc. Adatvédelmi Központja pedig a http://www.google.com/intl/hu/privacy/ oldalon érhető el, ahol a Google Inc. adatkezeléséről és a cookie-k letiltásáról további hasznos információk találhatóak.

13. AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

13.1 Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.